Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www. ProsperM.pl.

Sprzedającym jest firma CD Farma Cyfra Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Żółkiewskiego 10,

NIP: 734 354 35 31, REGON 365 747 510

 1. Sklep Prosperm.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Warunkiem złożenia i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok .Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia lub wpłaty należności przez Konsumenta. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia poprzez kontakt z zamawiającym. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 4. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa nie jest wiążąca.
 5. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu, lub zamówienie poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.
 6. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą mailową.
 7. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, dokładnego adresu do wysyłki, pełnego adresu e-mail. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.
 9. Płatności za zamówione produkty można dokonać poprzez płatność za pobraniem, przelew tradycyjny lub płatności za pośrednictwem platformy „Przelewy 24.”.
 10. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 11. W sprzedaży oferujemy produkty nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 12. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (z podatkiem VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 13. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub zaginięcie towaru spowodowane przez firmę kurierską. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia przesyłki i otrzymania udokumentowanej, uzasadnionej reklamacji sklep dośle niezwłocznie opłacony towar, a należności za szkody będzie dochodził od firmy kurierskiej. W przypadku przewoźnika wybranego przez stronę kupującą, Sklep zrzeka się wspomnianej odpowiedzialności.
 14. Konsument może anulować złożone zamówienie e-mailowo pod adresem zamówienia@prosperm.pl lub telefonicznie pod numerem
 15. Sklep przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie produktu w formie ustnej, pisemnej bądź za pośrednictwem poczty i formularzy elektronicznych.
 16. Reklamacje i zwroty przyjmowane są telefonicznie pod numerem 694412166 oraz pisemnie na adres korespondencyjny: reklamacje@prosperm.pl
 17. Podczas składania reklamacji bądź zapytania należy powoływać się na numer zamówienia lub podać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 18. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z póź.zm.), Sprzedawca informuje, że Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Decyduje data nadania przesyłki przez Klienta. Szczegółową procedurę regulują Warunki odstąpienia od Umowy.Klient zobowiązany jest do odesłania opakowania z produktem w nienaruszonym stanie.
 19. Klient zobowiązany jest do przesłania opakowania z produktem w nienaruszonym stanie, rachunku stwierdzającego zakup danego produktu (paragon lub faktura) oraz wypełnionego formularza zwrotu w przeciągu 14 dni od daty dokonania zakupu.
 20. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletu informacji konsumenta (pkt. 15). Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.
 21. Zwrot możliwy jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymaganych w Regulaminie.
 22. Kwota zwrotu to kwota za produkt brutto pomniejszona o koszty przesyłki.
 23. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe podane w formularzu zwrotu w ciągu 14 dni roboczych.
 24. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Konsumenta składającego polecenie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 25. Dane osobowe zgromadzone zostały dobrowolnie i przeznaczone wyłącznie dla firmy CD Farma Cyfra Spółka Jawna. Są one niezbędne do identyfikacji Konsumenta oraz realizacji zamówień.

CD Farma
prosperm.pl
+48 694 412 166
Obsługa telefoniczna
zamowienia@cdfarma.pl
Kontakt mailowy